Đăng ký internet truyền hình fpt xã Nghĩa Dũng

Thông Tin Đăng Ký Lp Đt Internet FPT Xã Nghĩa Dũng, Qung Ngãi

Nghĩa Dũng là mt xã vùng ven nm phía đông ca TP Qung Ngãi. Hin nay Vic xây dng 2 xã Nghĩa Dõng và Nghĩa Dũng tr thành phường theo tinh thn Ngh quyết 02 ca Thành y. Trước mt, chính quyn xã đang phát huy vai trò ch đng, tích cc ca đa phương, thc hin tt quy hoch và tng bước đu tư xây dng h tng k thut, h tng xã hi mt cách đng b.Qua đó thúc đy chuyn dch nhanh cơ cu kinh tế theo hướng phát trin nhanh dch v, công nghip, tiu th công nghip và nông nghip cht lượng cao, tp trung chuyn dch cơ cu lao đng, tăng lao đng phi nông nghip có thu nhp n đnh.

Hin nay nn kinh tế ca người dân xã Nghĩa Dũng đang ngày mt n đnh hơn, nhu cu v phc v cho đi sng hàng ngày mt nhiu hơn.
Nhn thy đây là khu vc khách hàng tim năng rt ln vì hin ti khu vc này nhu cu s dng internet và truyn hình rt nhiu nhưng người dân vn chưa được đáp ng 1 cách đy đ nên Công ty Vin thông FPT Qung Ngãi đã mnh dn tiên phong đu tư cơ s h tng internet cáp quang khu vc này nhm chiếm lĩnh th trường đang còn b ngõ này.

Tìm hi
u: Đăng ký internet FPT Qung Ngãi

Thông tin gói c
ước đăng ký fpt Nghĩa Dũng đang trin khai.

Ph
m vi lp đt internet fpt xã nghĩa Dũng:


Mt s khu vc xã Nghĩa Dũng.
I. Đăng Ký Internet FPT Xã Nghĩa Dũng Cá Nhân.
(Bảng giá chưa bao gồm 10%VAT)

Tìm hiểu: Đăng ký internet FPT Phường Chánh L

II. Đăng Ký Internet FPT Nghĩa Dũng Cáp Quang FTTH Doanh Nghip.
(Bảng giá chưa bao gồm 10%VAT)


Tìm hiểu: Đăng ký internet truyền hình FPT Phường Nghĩa L

Th tc đăng ký internet fpt Xã Nghĩa Dũng

  • 1 bản photo chứng minh thư nhân dân (bắt buộc).
  • 1 bản photo hộ khẩu (nếu có).
  • Hóa đơn tiền điện (nếu có)
  • 1 hoá đơn cước internet của nhà mạng khác (nếu chuyển từ mạng khác sang).

Quy trình Đăng Ký Internet FPT Xã Nghĩa Dũng.
Nhm mc đích to điu kin thun li cho khách hàng khi đăng ký dch v internet khu vc Nghĩa Dũng
Công ty FPT Qung Ngãi sn sàng h tr khách hàng làm th tc  đăng ký ti nhà khi khách hàng có nhu cu

Khách hàng có nhu cu đăng ký fpt xã Nghĩa Dũng ch cn liên h vào đường dây nóng 0972.809.908 ho0935.040635 cung cp đa ch cn lp đt và nhu cu lp đt.

Nhân viên FPT Qung Ngãi s đến nhà khách hàng theo đúng hn, nhân viên tư vn thông tin v dch v và chương trình ưu đãi fpt Qung Ngãi đang trin khai ti thi đim đăng ký.

Khách hàng đng ý ký hp đng, nhân viên FPT Qung Ngãi hướng dn làm th tc đăng ký.

T 1 đến 3 ngày sau nhân viên k thut s đến nhà khách hàng lp đt internet fpt và hoàn tt quá trình lp đt.

Bình luận

Đăng